واژگان بانكي:

تسهیلات :تسهیلات ریالی بانکها درقالب عقود اسلامی ازجمله مشارکت،فروش اقساطی،خریددین و…..بوده که پس ازاحراز اهلیت متقاضی واعتبارسنجی آنها وضامنین،احرازتوجیهات فنی ،مالی،واقتصادی،اخذوثایق مطمئن وکافی و…… به متقاضیان پرداخت می گردد.
تعهدات:تعهدات شامل اعتبارات اسنادی و انواع ضمانت نامه بوده که تحت شرایط هركدام برای متقاضیان صادر می گردد.
وثایق :
الف-وثایق گروه نقد:شامل وجه نقد ،انواع سپرده های سرمایه گذاری مدتدار ارزی وریالی و….
ب-وثیقه ملکی: شامل املاک مسکونی واداری.
ج-سایر وثایق:شامل سفته و……
بیمه:وثایق واموال وموضوع قراردادهای تسهیلاتی توسط مشتریان به نفع بانکها بیمه می گردد.
مدارک مالی قابل قبول بانکها: صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل،موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی/سازمان حسابرسی برای تسهیلات و تعهدات بیش از ۵۰ میلیارد ریال در هر بانک
نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع داراییها(نسبت مالکانه)ونسبت سرمایه ثبتی به مجموع داراییهابرای اعطای تسهیلات کوتاه مدت /بلندمدت وایجاد تعهدات حائزه اهمیت بوده و با توجه به نوع منابع مورد استفاده متغیر می باشد.
اشخاص ذینفع واحد: “یک شخص حقیقی یاحقوقی به طورمستقل”ویا”دویاچندشخص حقیقی یاحقوقی”که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی،مدیریتی،مالی،کنترلی ویابه هرنحودیگری بتوانند بانکها رادرمعرض ریسک(بروز مشکلات توسط هریک وعدم ایفای تعهدات)قراردهند.
اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی به این گروه تابع محدودیت های وضع شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.