خدمات
بررسي امكانسنجي پروژه هاي مختلف صنعتي، کشاورزی، گردشگری، بیمارستانی و … جهت سرمایه گذاران و متقاضیان تسهیلات مطابق ضوابط بانکی کشور
مشاوره سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه های بلند مدت و کوتاه مدت
نظارت بر اجرای طرحها و مصرف بهینه منابع مالی
انجام تحقیقات بازار
مشاور در زمینه تسهيلات سرمايه در گردش، گشایش اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه (حسن انجام کار،تعهددین و……)
ساماندهی و راهبری اعتبارات و تسهیلات گروه شرکت های ذینفع واحد
تهیه گزارش های توجیهی کسب کار (بیزنس پلان)
تکمیل و تنظیم پرسشنامه های بانکی و همچنین سایر پرسشنامه ها برای اخذ مجوز های لازم از سایر مراجع
ساماندهی و راهبری اعتبارات و تسهیلات گروه شرکت های ذینفع واحد و هلدینگ ها در بازه های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت
ارادئه مشاوره و پیگیری در خصوص حل و فصل و تعیین تکلبف مطالبات بانک