بررسي امكان سنجي پروژه ها

  • مطالعه امکان سنجی (Feasibility Study)
  • ايجاد هر پروژه مستلزم سرمايه گذاری است . سرمايه گذاری يعني تخصيص و صرف منابع محدود و هزينه بر ،بمنظور حصول اهداف و نتايج مشخص ، لذا اطمينان از اينكه صرف منابع محدود وجاهت دارد ضروری است . اين توجيه ناظر بر دو وجه است ، يكي اينكه در پرتو اين سرمايه گذار یاهداف مورد نظر تامين شوند و ديگر اينكه مقرون به صرفه ترين برنامه كار و يا راه رسيدن به اهداف مورد توجه قرار گرفته باشد.
  • امکان سنجی یا مطالعات امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل یک پروژه پیشنهادی است و بر اساس تحقیقات و مطالعاتی پایه ریزی شده‌است که روند تصمیم‌گیری را پشتیبانی کند. بنابراین امکان سنجی شامل فرایند کنترل و شناخت مسائل، شناسایی اهداف، فرصت ها و تهدید ها، شرح موقعیت ها، شناسایی در آمدها، شناسایی هزینه ها ، شناسایی سود و در کل تجزیه و تحلیل یک پروژه است. لذا می توان بیان داشت یک طرح امکان سنجی معمولا از بخش های ذیل تشکیل شده است:
  • مطالعات بازار: معادل واژه انگلیسی Market Study بوده که جنبه های مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده برای طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، واردات، صادرات، بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
  • توجیه پذیری فنی: معادل واژه انگلیسی Technical Feasibility می باشد که در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد استفاده، شرح روش و فرآيند توليد، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات و تاسيسات مورد نیاز، محاسبه مواد اوليه مورد نياز، نيروي انساني، زمان بندي اجراي طرح و ساير اطلاعات فني را مورد مطالعه قرار می دهد.
  • تجزیه و تحلیل مالی: معادل واژه انگلیسی Financial Analysis می باشد که در آن شاخص های مختلف مالی و سودآوری طرح با استفاده از اطلاعات بخش های قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهای اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجرای طرح تصمیم گیری می شود.