با توجه به تغییرات مستمر و پیچیدگی روزافزون کسب و کارها، تأمین منابع مالی با هدف بهره مندی از فرصت های پیش رو و بهبود وضعیت رقابتی، به امری اجتناب ناپذیر برای شرکت ها بدل شده است. نکته حائز اهمیت، امکان طرح ریزی برنامه تأمین مالی متناسب با نیاز خاص هر کسب و کار، با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای اثرگذار چون افق سرمایه گذاری، نرخ تأمین مالی اقتصادی، ابزارهای قابل استفاده و مباحث حاکمیتی و استراتژیک می باشد.
تأمین مالی فرآیندی است که در آن شرکت برای فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز برای شرکت یا پروژه با استفاده از ابزارهای تأمین مالی اقدام به جمع‌آوری منابع مالی می‌نمایند و هر شرکت‌ بسته به نیاز خود باید منابع تأمین مالی مناسبی را انتخاب نمایند.
برای تعیین بهترین منبع جذب سرمایه برای یک کسب و کار، ابتدا باید ویژگی و شرایط آن را شناخت، سپس ویژگی‌های منابع مختلف تأمین مالی را مورد بررسی قرار داد و سپس با تطبیق نیازها با منابع، بهترین منبع را برای هریک از شرایط گوناگون مشخص کرد.
شرکت مشاوران سنجش طرح سپهر به‌عنوان مشاور تأمین مالی، با توجه به ویژگی‌های پروژه و شرکت و همچنین قابلیت‌های ابزارهای تأمین مالی در کشور، پیشنهاد شیوه تأمین مالی مناسب را ارائه می نماید.