نظارت بر اجراي طرحها

  • نظارت بر مصرف منابع مالي پروژه
  • بررسي مدارك هزينه هاي انجام شده و تطبيق آن با پيشرفت فيزيكي پروژه
  • بررسي صورت هاي مالي شركت در ارتباط با پروژه و پيشرفت فيزيكي صورت پذيرفته
  • تطابق و بررسي پيشرفت فيزيكي پروژه با پيش بيني هاي آن مطابق با سر فصل هاي گزارش امكان سنجي اوليه طرح (feasibility study)
  • بررسي ارزش و قيمت مصالح ساختماني ، اقلام تاسيساتي و ماشين آلات و تجهيزات پروژه ها و مقايسه آن با پيش بيني اوليه
  • نظارت بر ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادي خريد هاي خارجي
  • تهيه گزارش هاي پيشرفت فيزيكي پروژه در فواصل زماني منظم و ارائه تجزيه و تحليل آنها
  • تهيه گزارش هاي مورد نياز براي بانك ها و موسسات مالي در قسمت و يا تمامي هزينه اجراي پروژه .
  • ارائه برنامه زمانبندي پروژه و بررسي پيشرفت فيزيكي واقعي آن با پيش بيني هاي اوليه