این شرکت از کارشناسان با تجربه در زمینه ارائه انواع خدمات ارزی و ریالی ، ارزیابی طرح های سرمایه گذاری ، اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین آگاه در خصوص آیین نامه ها و ضوابط وصول مطالبات بانکی دعوت به همکاری می نماید.